De Kovel / Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland is sinds januari 2008 de opvolger van Monastieke Informatie. Het blad is het orgaan van het samenwerkingsverband tussen alle Vlaamse en Nederlandse abdijen en priorijen van benedictijner of cisterciënzersignatuur. Het profileert zich echter nadrukkelijk als een publieks- en bewaartijdschrift dat kansen in zich draagt om een vaste plek te verwerven in het hart van de spirituele beleving van zowel bewuste christenen als ernstige zinzoekers. De term ‘kovel’ – die verwijst naar het monastieke gewaad dat de monniken bij het bidden van de getijden boven hun habijt dragen – attendeert immers op de mantelzorg die de ruime benedictijnse familie verschuldigd is aan al wie op zoek gaat naar of al een goed eind gevorderd is op betrouwbare spirituele paden.

Elk nummer van De Kovel bevat een stevig dossier waar meerdere auteurs in artikels en diepte-interviews een thema uitdiepen en toelichten. Dit beschouwende deel vindt zijn omkadering in columns en cursiefjes die op subtiele wijze de monastieke traditie aan de actualiteit koppelen. Luchtig zijn ook het steeds terugkerende beeldverhaal over een woestijnspreuk en de reportage die uitnodigt om een denkbeeldige reis te ondernemen langs abdijen of herbestemde kloosters in de Lage Landen. Rubrieken voor berichten en actuele onderwerpen ontbreken evenmin. Daarin komen niet alleen het meest belangwekkende nieuws en de agenda van de onderscheiden kloosters aan de orde, maar worden ook de samenwerkingsverbanden, organisaties of verenigingen voor het voetlicht geplaatst die activiteiten ontplooien in een grote affiniteit met de monastieke wereld en haar vaste waarden. Ook aan de Europese of mondiale dimensie wordt aandacht geschonken. Tot slot is er een boekenrubriek met besprekingen die zowel verhelderend als kritisch zijn.

De Kovel verschijnt vijfmaal per jaar. Elke aflevering telt 88 tot 128 bladzijden.
Prijs: € 30,00 (studentenabonnement: € 20,00; steunabonnement: € 40,00)

Redactieadres (alle redactionele briefwisseling en boeken ter recensie):

Redactie De Kovel
Mechelsestraat 202
BE-3000 Leuven
E-mail: redactie@dekovel.org

Administratieadres (abonnementen, advertenties, adreswijzigingen, …):

Administratie De Kovel
Johannahoeveweg 79
NL-6816 VG Arnhem
E-mail: administratie@dekovel.org

Meer informatie op www.dekovel.org  waar tevens een e-formulier beschikbaar is voor wie zich wenst te abonneren.

Welkom <- | -> IIW